fbpx Agnieszka Baścik-Remisiewicz | Faculty of Biology

Agnieszka Baścik-Remisiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 Jun 2004 roku

magister Oceanografii

Agnieszka Baścik-Remisiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Cykl komórkowy, fotosynteza i ultrastruktura szczepów Scenedesmus armatus eksponowanych na działanie kadmu w hodowlach synchronicznych i asynchronicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zbigniew Tukaj, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Romanowska, prof. dr hab. Tadeusz Skowroński

Dyplom nr 2404.


Gdańsk, 05 Jul 2004 r.

Post date: 2014, March 18 - 10:23am
Ostatnia modyfikacja: 2014, October 20 - 5:14pm
Last modified by: Ewa Jaros
Created by: